ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Αρχική » Ο Σύλλογος μας » Το Καταστατικό του Συλλόγου

Το Καταστατικό του Συλλόγου

Advertisements

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου που εδρεύει στα Μιστεγνά του Δήμου Λέσβου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ
Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ», με έδρα τα γραφεία της Κοινότητας Μιστεγνών του Δήμου Λέσβου.
Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.

Άρθρο 2ο
Σκοποί του Σωματείου είναι: 1) Η ανάπτυξη του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας και αλληλεγγύης μεταξύ των Ελλήνων, καθώς και η προαγωγή της άμιλλας, κοινωνικότητας και συναδέλφωσης, 2) Η ανύψωση του μορφωτικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού επιπέδου των Ελλήνων, καθώς και η ψυχαγωγία αυτών, 3) Ο σεβασμός στην θρησκευτική, πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά της Ελλάδας, 4) Η ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, εορτών αλλά και με τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις καθώς και η διάδοση της λαϊκής, θρησκευτικής, πολιτιστικής και παραδοσιακής μας κληρονομιάς, 5) Η ανάπτυξη δράσεων για την προστασία και την ανάδειξη των θρησκευτικών και πολιτιστικών παραδόσεων της Ελλάδας, 6) Η διατήρηση, ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας και ειδικότερα της παράδοσης, της λαϊκής αρχιτεκτονικής και του πολιτισμού, 7) H διοργάνωση ημερήσιων εκδρομών καθώς και ταξιδιών εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, 8) Η δημιουργία πολιτιστικών κέντρων, λαογραφικών μουσείων, ξενώνων για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών γεγονότων, 9) Η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών του σωματείου αλλά και με άλλους πνευματικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους, 10) Η προαγωγή του εθελοντισμού και του φιλανθρωπικού πνεύματος, 11) Η έρευνα, δημιουργία και προώθηση κάθε μέτρου για την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη της απασχόλησης, 12) Η επεξεργασία προτάσεων και προώθηση έργων για τη σωστή τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη της Ελλάδας, σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς.

Άρθρο 3ο
Οι σκοποί του σωματείου θα επιτευχθούν με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με τα παρακάτω:
Α) Με την οργάνωση γραφείων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.
Β) Με τη διοργάνωση ομιλιών και διαλέξεων με κοινωνικό, οικονομικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό και αθλητικό περιεχόμενο, καθώς και με τη διοργάνωση σεμιναρίων και επιμορφωτικών κέντρων.
Γ) Με την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών σωματείων και ομοσπονδιών, Δημοσίων Φορέων, Αθλητικών Οργανισμών και λοιπών Αρχών του Κράτους.
Δ) Με τη διοργάνωση πολιτιστικών, μορφωτικών, θρησκευτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. διοργάνωση εκθέσεων, θεατρικών και μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων -παραδοσιακών ή μη- η δημιουργία χορωδίας, χορευτικού τμήματος κλπ, σε συνεργασία για όλα τα ανωτέρω και με διδασκάλους προς το σκοπό αυτό, η δημιουργία αθλητικών εκδηλώσεων προς εκπλήρωση του ψυχαγωγικού σκοπού κ.α.), σε συνεργασία και με άλλους πολιτιστικούς φορείς.
Ε) Με τη διοργάνωση εκθέσεων και διαγωνισμών της τέχνης και του πολιτισμού καθώς και πολιτιστικών-εικαστικών εκδηλώσεων πάσης φύσεως, σε συνεργασία και με άλλους πολιτιστικούς φορείς.
ΣΤ) Με τη δημιουργία εκδηλώσεων που προασπίζουν το εθελοντικό και φιλανθρωπικό πνεύμα (π.χ. οργάνωση αιμοδοσιών κ.α.), αλλά και με τη δημιουργία εθελοντικών ομάδων που θα αναλαμβάνουν ανάλογες πρωτοβουλίες και θα παρέχουν βοήθεια οπουδήποτε κρίνεται απαραίτητο, σε συνεργασία και με άλλους πολιτιστικούς φορείς.
Ζ) Με την δημιουργία εκδηλώσεων διατήρησης και προαγωγής των παραδόσεων της Ελλάδας (π.χ. διοργάνωση πανηγύρεων κ.α.) σε συνεργασία και με άλλους πολιτιστικούς φορείς.
Η) Με την πραγματοποίηση και διοργάνωση εξορμήσεων και εκδρομών εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας για την γνωριμία, προστασία και ανάδειξη του φυσικού τοπίου τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Λέσβου, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Θ) Με την έκδοση εντύπων ενημερωτικού επιπέδου αλλά και οποιοδήποτε άλλο μέσο –έντυπο ή ηλεκτρονικό- για την διαφήμιση και προβολή του τόπου (π.χ. έκδοση ημερολογίου, δημιουργία ιστοσελίδων κ.α.).
Ι) Με τη συνεργασία με Δήμους και κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς αλλά και διεθνείς για την προώθηση κοινών προγραμμάτων για την προώθηση όλων των ανωτέρω αξιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Άρθρο 4ο
ΕΣΟΔΑ – ΠΟΡΟΙ
Τα έσοδα του σωματείου θα προέρχονται από:
1) Συνδρομές και εισφορές των τακτικών μελών του σωματείου, τα οποία θα καταβάλλουν ετησίως το ποσό των δέκα ευρώ (10 €) καθώς και το ποσό των δέκα ευρώ (10 €) για συνδρομή εγγραφής.
2) Κρατικές επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από οιονδήποτε φορέα καθώς και από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και χορηγίες-δωρεές από ιδιώτες.
3) Συνεισφορά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
4) Έκτακτες συνεισφορές συλλογικών ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων.
5) Τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις του σωματείου.
6) Έσοδα από την εκμετάλλευση της ακινήτου περιουσίας που τυχόν αποκτήσει στο μέλλον το σωματείο.
7) ‘Έσοδα από εκδηλώσεις του Συλλόγου.
8) Οποιεσδήποτε τυχόν άλλες νόμιμες πηγές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Άρθρο 5ο
ΜΕΛΗ
1. Τακτικά μέλη του σωματείου δύνανται να εγγραφούν όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω που επιθυμούν να συμβάλλουν στο έργο και στους σκοπούς του σωματείου.
Τα μέλη εγγράφονται ύστερα από αίτηση και σχετική επ’ αυτής απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του σωματείου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν τα όργανα του σωματείου, ενώ δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε ψηφοφορία και έλεγχο, από την επόμενη συνέλευση που εγκρίθηκε η εγγραφή τους.
3. Ως επίτιμα μέλη κηρύσσονται με απόφαση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. άτομα που προσέφεραν αξιόλογη προσφορά οικονομική ή άλλη στο σύλλογο. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δύνανται όμως να έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στις γενικές συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο συμβουλευτικά.
4. Δεν μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου ή να γίνει μέλος του:
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, λιποταξία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, εγκλήματα κατά των ηθών των άρθρων 336-353 του ΠΚ, για συκοφαντική δυσφήμιση, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων, καθώς και για παράβαση του Δ/15-1-7 ψηφίσματος της Ε Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων.
γ) Όποιος έχει τα παραπάνω κωλύματα, εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του μέλους.
5. Το κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο οικειοθελώς εξ οιασδήποτε αιτίας, η αποχώρηση όμως πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Άρθρο 6ο
Η αρχικά ορισθείσα ετήσια συνδρομή των δέκα ευρώ (10 €) των τακτικών μελών καθώς και της συνδρομής εγγραφής των δέκα ευρώ (10 €) μπορεί να αναπροσαρμόζεται από την Γενική Συνέλευση του σωματείου ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών. Τα διαφωνούντα ή μη συμμετέχοντα στην Γενική Συνέλευση μέλη δύνανται κατόπιν εγγράφου ειδοποιήσεως τους να δηλώσουν εγγράφως εάν δέχονται να προσαρμόσουν τις εισφορές τους στην απόφαση της Γ.Σ.
Σε περίπτωση καθυστερήσεως εισφορών δύο (2) ετών τα μέλη διαγράφονται από τακτικά αφού πρώτα ειδοποιηθούν προς τούτο εγγράφως και δεν απαντήσουν σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από της κοινοποιήσεως της ειδοποιήσεως.
Τα μέλη που συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού, στους ειδικούς κανονισμούς και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης, να εκλέγουν μέλη των οργάνων του Σωματείου και να ψηφίζουν στις Συνελεύσεις σε κάθε θέμα που μπαίνει για ψήφιση και που αφορά τους σκοπούς του Σωματείου.

Άρθρο 7ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν:
Α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
Β) Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.
Γ) Να συμμετέχουν στις ενέργειες και δραστηριότητες του Σωματείου.
Δ) Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο.
Ε) Να καταβάλλουν την ετήσια χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο.
ΣΤ) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
Ζ) Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά τα σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

Άρθρο 8ο
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ως πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης του σωματείου ορίζεται ο Κωνσταντίνος Τσακίρης του Θρασύβουλου και ως μέλη οι: 1) Ιωάννης Χρυσάφης του Νικολάου, 2) Χρήστος Ταράνης του Ιγνατίου, 3) Δημήτριος Κυριαζής του Κωνσταντίνου, 4) Βασίλειος Σφαγμένος του Κωνσταντίνου, 5) Σαράντης Τριανταφύλλου του Απόστολου, 6) Νικόλαος Μανδαμαδιώτης του Κωνσταντίνου, 7) Χαρίλαος Παρασκευαϊδης του Ευστρατίου, και 8) Μαρία Ράλλη του Νικολάου.

Άρθρο 9ο
Η προσωρινή διοίκηση του σωματείου πρέπει εντός τριών μηνών από της συστάσεως του να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκλογές θα λαμβάνουν χώρα πάντοτε κατά τον μήνα Σεπτέμβριο και θα διενεργούνται στην έδρα του σωματείου.

Κεφάλαιο Δ
Άρθρο 10ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των μελών β) Το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο γ) Η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή και συγκεκριμένα:
Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε μέλη. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ορίζεται σε πέντε (5). Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για 3ετή θητεία με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των μελών του.
Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν.
Εκτός από αυτούς εκλέγονται και πέντε αναπληρωματικά μέλη και σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως τακτικού μέλους τα αναπληρωματικά μέλη καταλαμβάνουν την θέση του κατά τη σειρά της εκλογής του.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν προσέρχεται αδικαιολογήτως σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται αυτοδικαίως ως παραιτηθέν.

Άρθρο 11ο
Κατά την πρώτη μετά τις αρχαιρεσίες συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία. Μπορεί δε να ορίσει από τα λοιπά μέλη νομικό και οικονομικό σύμβουλο.

Άρθρο 12ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το σωματείο, διαχειρίζεται την περιουσία του, διορίζει και παύει το προσωπικό, ορίζει τις αποδοχές του σύμφωνα με το νόμο, αποφασίζει περί των δράσεων που θα αναπτύξει και γενικά ασκεί κάθε νόμιμη εξουσία διοικήσεως και διαχειρίσεως.
Υποβάλλει κατ’ έτος στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση λογοδοσία περί των πεπραγμένων και τον απολογισμό της διαχειρίσεως του λήξαντος οικονομικού έτους.
Εντός του μηνός Οκτωβρίου έκαστου έτους ψηφίζει τον προϋπολογισμό των εσόδων και των εξόδων του σωματείου του επομένου έτους. Καθ’ υπέρβαση του προϋπολογισμού ουδεμία δαπάνη μπορεί να πραγματοποιηθεί, παρά μόνον κατόπιν ειδικής προς τούτο αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο συνεδριάζει τακτικώς μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε, όταν παραστεί ανάγκη και ζητηθεί από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Ευρίσκεται δε εν απαρτία παρόντων των πέντε (5) εκ των μελών του. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρίσταται καλούμενος από αυτό ο Νομικός και Οικονομικός Σύμβουλος (στην περίπτωση που δεν είναι εκ των μελών του).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Άρθρο 14ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΤΑΜΙΑ
Ο πρόεδρος έχει την διεύθυνση και εποπτεία των υπηρεσιών και του προσωπικού του σωματείου, εκπροσωπεί αυτό ενώπιον των Αρχών, των δικαστηρίων και παντός τρίτου και παρίσταται ενώπιον αυτών αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίων παρ’ αυτού διοριζόμενων, διευθύνει τις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεί τις αποφάσεις του, υπογράφει όλα τα έγγραφα, πρακτικά, εντάλματα και επιταγές πληρωμής, προσυπογράφει με τον Ταμία τα γραμμάτια εισπράξεως και τέλος επιβλέπει την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων παντός υπαλλήλου του σωματείου. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου θα ορίζεται κάθε φορά συγκεκριμένο μέλος, όπου θα γράφεται στα πρακτικά του συλλόγου.

Άρθρο 15ο
Ο Γραμματέας εισηγείται τα θέματα προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Γενική Συνέλευση μετά από σχετική αίτηση των μελών, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο των μελών και το βιβλίο πρακτικών των Συμβουλίων και έχει την ευθύνη για την σφραγίδα του Σωματείoυ.
Τον Γραμματέα απόντα αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 16ο
Ο Ταμίας έχει την ανώτερη εποπτεία και την διεύθυνση των οικονομικών και των λογιστικών υπηρεσιών του σωματείου, προβαίνει στη σύνταξη του προϋπολογισμού κατ’ έτος που υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. Υπογράφει απαραιτήτως τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων, τις επιταγές του μαζί με τον Πρόεδρο επί Τραπεζών, ενδεχομένως δε και όσα άλλα έγγραφα ήθελαν ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Υπό την εποπτεία του Ταμία τηρούνται υπ’ ευθύνη του τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά διαχειρίσεως, όπως ειδικότερα καθορίζονται στον κανονισμό. Κάθε μήνα ο Ταμίας υποβάλλει στο Δ.Σ. έκθεση της καταστάσεως του Ταμείου και στο τέλος του χρόνου υποβάλλει τον ισολογισμό. Επίσης επιμελείται την κατάθεση σε Τράπεζες κάθε χρηματικού ποσού. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει κάποιος από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Άρθρο 17ο
ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Εντός του μηνός Ιανουαρίου έκαστου έτους συγκαλείται τακτική συνέλευση των τακτικών μελών του σωματείου αγγελλομένη στην έδρα του σωματείου μετά από πρόσκληση και ανακοίνωση.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν αιτήσεως του ενός πέμπτου (1/5) των μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, μπορεί να συγκληθεί οποτεδήποτε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18ο
Η Γενική Συνέλευση, τακτική και έκτακτη, θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία παρόντος του ημίσεως πλέον του ενός των τακτικών μελών που πρέπει να είναι και ταμειακώς τακτοποιημένα.
Σε περίπτωση μη απαρτίας επαναλαμβάνεται η Συνέλευση εντός οκτώ (8) ημερών, η οποία θεωρείται σε απαρτία όσα μέλη και εάν παρίστανται.
Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος, ενώ σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου θα ορίζεται κάθε φορά συγκεκριμένο μέλος, όπου θα γράφεται στα πρακτικά του συλλόγου.
Καθήκοντα Γραμματέα εκπληρώνει ο Γραμματέας του Δ.Σ. του σωματείου και σε περίπτωση απουσίας του το οριζόμενο από τον πρόεδρο μέλος.
Ειδικά, στις εκλογικές συνελεύσεις εκλέγονται με ανάταση των χεριών των μελών, ο Πρόεδρος ο οποίος διευθύνει τις εργασίες, ο Γραμματέας που κρατεί τα πρακτικά καθώς και τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί τις εκλογές. Ειδικότερα, η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει το νομότυπο της εκλογής των υποψηφίων και προβαίνει στην ανακήρυξή τους. Μόλις τελειώσει η ψηφοφορία ανακοινώνει τα αποτελέσματα αυτής. Οι εκλογές θα διενεργούνται με το σχηματισμό ενιαίου ψηφοδελτίου και θα εκλέγονται οι επτά πλειοψηφίσαντες καθώς και τρία αναπληρωματικά μέλη. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπονται μέχρι επτά σταυροί προτίμησης, ενώ για την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής προβλέπονται μέχρι τρεις σταυροί προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 23 ως και του άρθρου 27, λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 19ο
Κατά την τακτική ετήσια Συνέλευση το Δ.Σ. υποβάλλει την λογοδοσία του και τον διαχειριστικό απολογισμό του λήξαντος έτους, η δε συνέλευση εκλέγει τριμελή εξελεγκτική επιτροπή εκ των μελών της, με τριετή θητεία, όπως και του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελέγχει την διαχείριση του Ταμία, υποβάλει δε με έκθεση της το αποτέλεσμα του ελέγχου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
Το σωματείο δεν δύναται να αποκτήσει ακίνητο εξ επαχθούς αιτίας χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και προκειμένου περί κινητών, των οποίων η αξία υπερβαίνει τουλάχιστον το 30% του αντίστοιχου κεφαλαίου του εγκριθέντος προϋπολογισμού.
Το σωματείο δεν μπορεί να αποδεχθεί κληροδοσία ή δωρεά υπό όρον χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον του ημίσεως των μελών της. Η γενόμενη από το σωματείο αποδοχή κληρονομιάς γίνεται πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής. Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του σωματείου για ορισμένο σκοπό τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού τους, οι τυχόν δε πρόσοδοι του διατίθενται αποκλειστικώς σύμφωνα με τους τιθέμενους από τον διαθέτη ή των δωρητή όρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Άρθρο 20ο
ΕΞΟΔΑ
Βαρύνοντα το σωματείο έξοδα θεωρούνται: α) όλα τα αναγκαία προς εκτέλεση των σκοπών του σωματείου, β) τα προς συντήρηση των ακινήτων του σωματείου, γ) η πληρωμή εξόδων τυχόν εκτάκτου υπαλληλικού προσωπικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Άρθρο 21ο
ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τα βιβλία που τηρεί το σωματείο είναι:
– Υποχρεωτικά
Α) Μητρώο Μελών. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών του Σωματείου.
Β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
Γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
Δ) Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.
Ε) Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων.
– Προαιρετικά
Α) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Β) Βιβλίο παρουσίας μελών στη Γενική Συνέλευση.
Γ) Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
Δ) Βιβλίο ιστορίας του Σωματείου.
Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ- ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ- ΔΩΡΗΤΕΣ
Οι προσφέροντες χρηματικά ποσά ή αντικείμενα ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αναλόγως των εκάστοτε ορισθέντων κλιμακίων ποσού ή αξίας δωρητές, ευεργέτες ή μεγάλοι ευεργέτες.
Οι ευεργέτες και μεγάλοι ευεργέτες εφόσον υπάρχουν εν ζωή καθίστανται αυτοδικαίως ισόβια τακτικά μέλη του σωματείου. Τα ονόματα τους δημοσιεύονται στην ετήσια λογοδοσία του σωματείου, των δε δωρητών τα ονόματα δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Άρθρο 23ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Διάλυση του σωματείου δεν μπορεί να επέλθει εάν δεν αποφασιστεί τούτο σε έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη προς τον σκοπό αυτό με παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου. Διαλύεται επίσης και στην περίπτωση που τα μέλη του αριθμούν λιγότερα από 10. Η περί διαλύσεως απόφαση ορίζει και την περαιτέρω τύχη της περιουσίας του σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ
Άρθρο 24ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα δια της οποίας σφραγίζονται πάντα τα έγγραφα, οι διπλότυπες αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμών. Η σφραγίδα του σωματείου αναγράφει περιμετρικά «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ», σε αυτή δε απεικονίζεται ένα καράβι να διασχίζει τη θάλασσα επί του οποίου υπάρχει ένας τρούλος με επίστεψη σταυρού στην κορυφή του και αναγράφεται το έτος ιδρύσεώς του, ήτοι 2015.
Άρθρο 25ο
Τα της εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου θα ρυθμιστούν δια κανονισμού, ο οποίος θα υποβληθεί προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ
Άρθρο 26ο
Πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Σωματείου και πειθαρχική εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου
Α) Το Δ.Σ. ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί των μελών.
Πειθαρχικά παραπτώματα των μελών, κατά των οποίων επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις είναι τα ακόλουθα:
1) Κάθε παράβαση διατάξεων του Καταστατικού ή των αποφάσεων του Δ.Σ.
2) Κάθε ενέργεια ή συμπεριφορά του μέλους βλάπτουσα ή θέτουσα εν αμφιβόλω τα συμφέροντα του σωματείου.
3) Η μη εκπλήρωση των εν γένει υποχρεώσεων του ως μέλους του Σωματείου εφόσον αυτή έλαβε χώρα περισσότερο από μία φορά.
Οι κυρώσεις κατά του παραβάτη μέλους του Σωματείου είναι:
1) Επίπληξη του μέλους.
2) Διαγραφή του μέλους. Προ πάσης επιβολής κυρώσεως καλείται το μέλος σε απολογία αφού ταχθεί σε αυτό εύλογη προθεσμία.
Β) Η πειθαρχική εξουσία κατά των μελών του Δ.Σ. ασκείται από την Γενική Συνέλευση.
Πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Δ.Σ. είναι τα ως άνω αναφερόμενα.
Οι κυρώσεις κατά των παραβατών μελών του Δ.Σ. που επιβάλλονται είναι οι προαναφερθείσες.
Άρθρο 27ο
Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου.
Για τη λήψη απόφασης όσον αφορά την τροποποίηση του καταστατικού, απαιτείται απαρτία των μισών τουλάχιστον μελών που είναι ταμειακά εντάξει και πλειοψηφία ¾ των παρόντων.
Για την δε τροποποίηση του σκοπού του σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Το παρόν καταστατικό που περιέχει είκοσι επτά (27) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τα ιδρυτικά του μέλη και θα ισχύσει από την εγγραφή του σωματείου στα βιβλία Σωματείων του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης.
Μιστεγνά Λέσβου, 05 Μαρτίου 2015

Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε με την αριθμό 6/2015 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης και καταχωρήθηκε στο οικείο βιβλίο αναγνωρισθέντων Σωματείων με αύξων αριθμό Μητρώου 1319 και με ημερομηνια 30/04/2015. Α.Φ.Μ. Συλλόγου: 997256298 Δ.Ο.Υ Μυτιλήνης

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: