ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Αρχική » Δημοσιεύσεις » Βιβλιοπαρουσιάσεις

Category Archives: Βιβλιοπαρουσιάσεις

Advertisements

Απολογία Χριστιανική

Απολογία Χριστιανική

Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός

Συγγραφέας:  – ‘Αγιος Αθανάσιος ο Πάριος

 Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, Διδάσκαλος τοῦ Γένους καὶ ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τοῦ Φιλοκαλικοῦ κινήματος τῶν «Κολλυβάδων», ὑπῆρξε πολυγραφότατος συγγραφέας, πολυτάλαντος καὶ πολυμερής. Ἀκολουθώντας τὴν παράδοση τῶν ἁγίων Πατέρων, συνέγραψε ἔργα ἀνταποκρινόμενα πάντοτε σὲ συγκεκριμένες ἀνάγκες ἢ προκλήσεις, γιὰ τὴν πληροφόρηση, οἰκοδομὴ καὶ νουθεσία τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου.

Τὸ ἔργο του «ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ», καταγγέλλει τὴν ἀλλοτρίωση τῆς Γαλλίας καὶ τὴν διαμετρικὴ ἀποστασιοποίησή της ἀπὸ κάθε ἔννοια Χριστιανικότητας, κάτι ποὺ ἐνσαρκώνεται στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1789. Ἐντοπίζει δὲ τὴν ἀλλοτρίωση αὐτὴ σὲ ὅλο τὸ φάσμα τῆς ἰδεολογικῆς, πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς πραγματικότητάς της: Ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση ἀντικατέστησε τὸν Χριστιανισμὸ μὲ τὴν «θρησκεία τῆς λογικῆς», μὲ τὴν λατρεία τοῦ «Ὑπερτάτου Ὄντος», ποὺ δὲν ἦταν παρὰ πρόσχημα γιὰ τὴν ἀπόκρουση τῆς κατηγορίας τῆς ἀθεΐας καὶ στὴν οὐσία τεκτονικὸ ἐφεύρημα (Ροβιεσπέρος). Ἡ «φυσικὴ θρησκεία» ὅμως, δὲν εἶναι παρὰ
ἄρνηση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ ἀπόρριψή Του. Πηγὴ τῆς γαλλικῆς ἀθεΐας εἶναι ἡ «ἀφοβοθεΐα» (ἀπουσία τοῦ θείου φόβου) καὶ ἡ «παντελὴς ἀλησμονησία τοῦ Θεοῦ». Ἦταν ἑπόμενο συνεπῶς, ἡ ἐσωτερικὴ διαστροφὴ νὰ ὁδηγήσει σὲ ψευδεῖς καὶ ἀπατηλὲς διακηρύξεις γιὰ τὴν ἐξαπάτηση τοῦ κόσμου. Σ᾽αὐτὸ τὸ πλαίσιο βλέπει καὶ τὶς γαλλικὲς διακηρύξεις γιὰ ἐλευθερία καὶ ἰσότητα. Οἱ κατ᾽ οὐσίαν Χριστιανικὲς αὐτὲς ἔννοιες ἔχουν λάβει τὴν φόρτιση, ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν γαλλικὴ ἐπαναστατικὴ ἰδεολογία. Ἡ ψευδὴς ἐλευθερία καθιστᾶ τὸν ἄνθρωπο δοῦλο τῶν ἐπιθυμιῶν του, ἐνῶ ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία, ἀποδεχομένη τὴν «ὑπακοή» στὴν ἐξουσία, δὲν παύει νὰ σώζει τὴν ἐσωτερικὴ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου (ἀδούλωτο φρόνημα), ποὺ εἶναι ἡ ἀληθινὴ ἐλευθερία. Τὸ ὑπόβαθρο τοῦ Παρίου εἶναι καὶ ἐδῶ ἁγιογραφικὸ καὶ Πατερικό. Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, πολέμησε μὲ σφοδρότητα τὶς ἰδέες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ ἔγινε γι᾽ αὐτὸ στόχος τῶν ἡγετῶν τοῦ φιλοδυτικοῦ ρεύματος καὶ κυρίως τοῦ «πατριάρχη» του Ἀδαμαντίου Κοραῆ (1748-1833). Ἡ σύγκρουσή τους ἐσφράγισε τὴν πορεία τῆς διαπάλης παραδοσιακῶν – ἀντιπαραδοσιακῶν ἤ, ἀκριβέστερα, ἀντιδυτικῶν καὶ φιλοδυτικῶν, στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.
Advertisements